İhaleler

Ataköy Mahallesi

17.09.2014

1- Belediyemize ait aşağıda adres ve nitelikleri yazılı bulunan Belediyemiz mülkü Ataköy Mahallesi Çömlekçi Mevkii 491 parselde kayıtlı olan 21.500 m² tarlanın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü (Artırma) suretiyle yapılacaktır.

2- Adı geçen taşınmazın ihalesi 24 Eylül 2014 Çarşamba günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz satışlarıyla ilgili İhale Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- Satışı yapılacak olan taşınmazın muhammen bedeli ve %3 geçici teminatı aşağıda gösterildiği şekilde konulmuştur.

5- İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

6- İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır. İştirakçilere İlanen Duyurulur. 10.09.2014

 

Cinsi        Adresi        Ada-Parsel           Yüzölçümü     Muhammen Bedeli   Geçici Teminatı    İhale Saati  

                                                                                                                     

Tarla     Ataköy Mah.   491 parsel           21.500,00 m²     129.000.00.-TL        3.870,00.-TL            10.00

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER