Sosyal Hizmetler-Alo İtfaiye

GÖREV TANIMI
 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek,

 • İlk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

 • Su baskınlarına müdahale etmek,

 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

 • Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmet Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek,

 • Nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işine yardımcı olmak,

 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak eğitmek, bilgilendirmek, önlemleri aldırmak ve tatbikatlar yaptırmak,

 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek, kurulan birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

 • Belediye sınırları dışındaki görev alanı ile ilgili olaylara müdahale etmek,

 • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 • İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin tespitinde oluşturulan komisyonlarda görev almak,

 • İşyerleri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre ruhsat izni vermek,

 • Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

SOSYAL HİZMETLER